is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

Aan artikel 41 wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:

«3. De geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid kan, gehoord de directeur van de Keuringsdienst, binnen welks gebied het betrokken bedrijf gelegen is, schriftelijk ontheffing van het in het eerste lid, onder c, en in het tweede lid genoemde verbod verlenen, onder het stellen van voorwaarden.».

ARTIKEL II

In het Besluit op vaste melkprodukten (Warenwet) (Stb. 1965,437 2 ) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

Artikel 2 wordt gelezen:

«Artikel 2

1. Primaire vaste melkprodukten mogen uitsluitend en moeten worden aangeduid met één der volgende namen: a. vette melkpoeder; b. volle melkpoeder; c. gedeeltelijk afgeroomde melkpoeder; d. magere melkpoeder. 2. De aanduiding vette melkpoeder mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor het primaire vaste melkprodukt, waarvan het vetgehalte ten minste 42 procent en het vochtgehalte ten hoogste 5 procent bedragen. 3. De aanduiding volle melkpoeder mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor het primaire vaste melkprodukt, waarvan het vetgehalte ten minste 26 procent en minder dan 42 procent en het vochtgehalte ten hoogste 5 procent bedragen. 4. De aanduiding gedeeltelijk afgeroomde melkpoeder mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor het primaire vaste melkprodukt, waarvan het vetgehalte meer dan 1,5 doch minder dan 26 procent en het vochtgehalte ten hoogste 5 procent bedragen. 5. De aanduiding magere melkpoeder mag uitsluitenden moet worden gebezigd voor het primaire vaste melkprodukt, waarvan het vetgehalte ten hoogste 1,5 procent en het vochtgehalte ten hoogste 5 procent bedragen. 6. Voor de in het eerste lid bedoelde waar moet een aanwijzing worden gebezigd met betrekking tot de wijze van verdunning of reconstitutie en - behalve voor magere melkpoeder - een aanduiding van het vetgehalte van het aldus verdunde of gereconstitueerde produkt. 7. Het zesde lid geldt niet, indien de waar kennelijk niet bestemd is voor aflevering aan particulieren.».

B

Artikel 5, eerste lid, wordt gelezen:

«Artikel 5

1. Met uitzondering van de waren bedoeld in artikel 2 moeten de waren, bedoeld in dit besluit, aanwezig in een verpakking, bestemd of geschikt om met de inhoud aan de verbruiker te worden afgeleverd, op de verpakking zijn voorzien van de naam, die voor de waar volgens dit besluit is vastgesteld, onderscheidenlijk de in artikel 3, tweede lid, en artikel 4, vierde lid, bedoelde aanduidingen, en van een aanduiding, aangevende het gewicht der in de verpakking aanwezige waar.».