is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Bijgaand ontwerp-besluit tot wijziging van het Melkbesluit (Warenwet) 1974 en van het Besluit op vaste melkprodukten (Warenwet) strekt tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 18 december 1975, houdende onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende bepaalde voor menselijke voeding bestemde geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk (76/118/EEG) (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 24 van 30 januari 1976).

In het onderhavige ontwerp-besluit zijn bovengenoemde besluiten aan deze richtlijn aangepast.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om naast het aanbrengen van een enkele wijziging van ondergeschikte aard, de in de toelichting op het Besluit van 2 december 1976 tot wijziging van het Melkbesluit (Warenwet) (Stb. 769) aangekondigde voorzieningen met betrekking tot yoghurt in het Melkbesluit (Warenwet) op te nemen. De desbetreffende voorschriften zijn vervat in de onderdelen K tot en met R van artikel I van het ontwerp-besluit.

In onderdeel E van artikel II van het ontwerp-besluit is een wijziging opgenomen van artikel 11, onder a, van het Besluit op vaste melkprodukten (Warenwet), betrekking hebbend op de bereiding van secundaire vaste melkprodukten uit kaaswei.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

De Minister van Landbouw en Visserij,

Van der Stee

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp