is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Behalve indien zulks door of vanwege de Directeur-Generaal anders wordt bepaald, genieten de leerlingen tijdens de in artikel 11 bedoelde vakanties geen voeding, huisvesting en genees-, heel- en tandheelkundige verzorging als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 13

1. Indien een leerling, die een volledige opleiding heeft gevolgd, nadat hij de opleiding met goed gevolg heeft beëindigd, binnen een tijdvak van 10 jaren, zonder toestemming van de Directeur-Generaal, een dienstverband aangaat met een niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappij, is hij aan de Staat een vergoeding verschuldigd gelijk aan de totale kosten, welke aan zijn opleiding zijn besteed. Het bedrag van deze totale kosten wordt jaarlijks door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën vastgesteld. 2. Bedoelde vergoeding wordt verminderd met een tiende deel voor ieder jaar dat de leerling in dienst van een Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft doorgebracht. 3. Voor een leerling, die een omscholing van militair vlieger tot verkeersvlieger met goed gevolg heeft beëindigd, gelden de bepalingen in de voorgaande leden, met dien verstande dat moet worden gelezen in het eerste lid 5 jaren in plaats van 10 jaren en in het tweede lid een vijfde deel in plaats van een tiende deel.

Artikel 14

1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid zijn de kandidaten als bedoeld in artikel 6 en de leerlingen tegenover de Staat niet verantwoordelijk voor de schade, welke zij aan of met de bij de opleiding gebruikte instructiemiddelen toebrengen en worden zij, ingeval van aansprakelijkheid voor die schade tegenover derden, door de Staat gevrijwaard. 2. Ingeval de schade, in het eerste lid bedoeld, aan opzet of grove schuld van de kandidaat of de leerling te wijten is, kan die schade door de DirecteurGeneraal tot een door hem te bepalen bedrag ten laste van de kandidaat of leerling worden gebracht.

Artikel 15

Door of vanwege de Directeur-Generaal kan een leerling voor een bepaalde termijn van de opleiding worden geschorst, indien vorderingen, gedrag, tijdelijke vliegmedische ongeschiktheid of andere redenen daartoe aanleiding geven.

Artikel 16

De Directeur-Generaal kan leerlingen van de opleiding ontheffen op grond van:

a. lichamelijke ongeschiktheid; b. onvoldoende vliegaanleg; c. onvoldoende vorderingen; d. wangedrag; e. het door schuld veroorzaken van een ongeval of het in gevaar brengen van de veiligheid; f. een andere reden, welke daartoe aanleiding geeft; g. eigen verzoek.

Artikel 17

1. Voor de opleiding zijn de leerlingen een bijdrage in de kosten verschuldigd, die door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Financiën wordt vastgesteld. De betaling van de bijdrage kan geschieden vóór, tijdens of na de opleiding.