is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zwembadverordening in dier voege, dat de bepaling met betrekking tot het sluiten op zondag kwam te vervallen, doch dat de raad tevens nogmaals heeft besloten geen extra krediet te voteren om de openstelling van het zwembad op zondag mogelijk te maken;

dat de raad van Hardinxveld-Giessendam blijkens de op de desbetreffende besluiten betrekking hebbende nota's van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam en notulen van vergaderingen van de raad deze besluiten heeft genomen, omdat hij overwegend bezwaar heeft tegen het op zondag laten verrichten van werkzaamheden door zwembadpersoneel, zulks voornamelijk om godsdienstige redenen;

dat in verband met het vorenoverwogene de voormelde besluiten van de raad der gemeente Hardinxveld-Giessendam om geen geld beschikbaar te stellen voor het openstellen op zondag van het zwembad «De Duikelaar» dienen te worden beschouwd als beletselen als bedoeld in het tweede lid van artikel 7 van de Zondagswet;

dat deze besluiten mitsdien in strijd zijn met artikel 7, tweede lid, van de Zondagswet;

Gelet op artikel 185, eerste lid, der gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 mei 1978, nr. 14);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 27 juni 1978, nr. F78/U1280, Directie Financiën Binnenlands Bestuur, Afdeling Algemene Zaken en Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Voormelde besluiten van de raad van Hardinxveld-Giessendam te vernietigen wegens strijd met de wet.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden verzonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 4 juli 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H. E. Koning

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel