is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

442

Besluit van 26 juli 1978, houdende uitvoering van artikel 16, derde lid, van de Wet op het openbare bibliotheekwerk (Contributieregeling openbare bibliotheken)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 19 april 1978, Afdeling Bibliotheekwerk nr. U 5521;

Gelet op artikel 16, derde lid, van de Wet op het openbare bibliotheekwerk;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juni 1978, nr. 15);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voornoemd van 19 juli 1978, afdeling Bibliotheekwerk, nr. 6037;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voorde toepassing van dit besluit wordt verstaan onder publicatie, elke uiting in schrift, beeld of geluid die op daartoe naar zijn aard bestemd materiaal is vastgelegd en ter verspreiding verveelvoudigd.

Artikel 2

Voor het uitlenen van publicaties, met uitzondering van uitingen in beeld of geluid, wordt door de openbare bibliotheek geen leengeld geheven.

Artikel 3

Bij overschrijding van de uitleentermijn kan aan de betrokkene een vergoeding in rekening worden gebracht ten bedrage van ten hoogste f 0,30 per publicatie voor iedere dag, waarmee de uitleentermijn is overschreden.

Artikel 4

Voor het op verzoek reserveren van een tijdelijk niet beschikbare publicatie, het op aanvraag lenen van een publicatie uit een andere bibliotheek en vooreen uitlening per post kan een bibliotheek de hieraan voor haar verbonden porto- en telefoonkosten geheel of gedeeltelijk in rekening brengen bij de verzoeker.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als: Contributieregeling openbare bibliotheken.