is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad

van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

443

Besluit van 12 augustus 1978 tot wijziging van het In- en uitvoerbesluit Zuid-Rhodesië 1966

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen, en van Onze Ministers van Landbouw en Visserij en van Buitenlandse Zaken van 10 mei 1978, no. 678/360 W.J.A., gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, van Justitie en van Financiën, gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K22);

Overwegende, dat het belang van de internationale rechtsorde, mede gelet op de desbetreffende in Beneluxverband gemaakte afspraken, naar Ons oordeel vereist het In- en uitvoerbesluit Zuid-Rhodesië 1966 (Stb. 289) zodanig te wijzigen dat dit mede zal gelden voor goederen van oorsprong uit Zuid-Rhodesië en dat daarin wordt opgenomen hetgeen thans is geregeld in het Koninklijk besluit van 7 november 1968, houdende verbod van in- en uitvoer van goederen van en naar Zuid-Rhodesië (Stb. 620);

Gelet op de artikelen 2, 2a en 4 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295) en op de Uitvoerverbodenwet 1935 (Stb. 599) en de Sanctiewet 1935 (Stb. 621);

De Raad van State gehoord (advies van 22 juni 1978, no. 15);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Economische Zaken, van Landbouw en Visserij en van Buitenlandse Zaken van 8 augustus 1978, no. 678/783 W.J.A.; uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Defensie, van Verkeer en Waterstaat, van Justitie en van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het In- en uitvoerbesluit Zuid-Rhodesië 1966 (Stb. 289) wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, tweede lid, wordt aan het slot, onder vervanging van de punt dooreen puntkomma,toegevoegd:

«binnengekomen of uitgaande douanegoederen: binnengekomen onderscheidenlijk uitgaande douanegoederen in de zin van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen (Stb. 1961,31); doorvoer: doorvoer in de zin van de douanewetgeving.».