is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

458

Besluit van 12 augustus 1978, houdende nadere regelen ter uitvoering van de artikelen 27, derde lid, 43a en 43b van de Wegenverkeerswet (Besluit wegslepen van voertuigen)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 mei 1978, nr. R 25801, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op de artikelen 27, derde lid, 43a en 43b van de Wegenverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juni 1978, nr. 9);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 juli 1978, nr. R 50110, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet: de Wegenverkeerswet; b. bewaringsregister: het in artikel 43a, derde lid, van de wet bedoelde register; c. bewaarder: de burgemeester of degene die door deze met de bewaring van voertuigen is belast.

Artikel 2

De burgemeester geeft met inachtneming van het bepaalde bij dit besluit regelen omtrent de wijze waarop de overbrenging en bewaring van voertuigen ingevolge de artikelen 27, derde lid, 43a en 43b van de wet in de gemeente geschiedt alsmede omtrent hetgeen verder voor de uitvoering van die artikelen noodzakelijk is.

Artikel 3

De aanwijzingen als bedoeld in artikel 43a, zestiende lid, van de wet houden een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding in van de gevallen waarin de aard van de betrokken overtreding, dan wel de overtreding bezien in samenhang met het tijdstip waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij wordt begaan, tot het overbrengen en in bewaring stellen van een voertuig zal kunnen leiden.