is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

460

Besluit van 12 augustus 1978 tot aanpassing van de toelage van de Voorzitter der Eerste Kamer, van de bedragen inzake de schadeloosstelling van leden der Tweede Kamer en van de toelagen enz. van Voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters dier Kamer

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 29 juni 1978, nr. B78/U1937, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Gelet op artikel 1, tweede lid, der wet van 12 november 1975, Stb. 657, op artikel 7 der wet van 30 oktober 1968, Stb. 584, en op Onze besluiten van 16 januari 1978, Stb. 40 en 21 februari 1978, Stb. 104;

De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1978, nr. 10);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 28 juli 1978, nr. B78/2273, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt over het jaar 1977 een uitkering-ineens verleend van 0,97% van de hun toekomende schadeloosstelling, op basis van de terzake van deze uitkering voor het rijkspersoneel geldende berekening; 2. Het in artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 november 1975, Stb. 657, genoemde bedrag wordt nader vastgesteld op f 18 598; 3. De in artikel 1, onder b, artikel 2, artikel 3, derde en zesde lid, artikel 4, eerste lid, artikel 8 en artikel 9 der wet van 30 oktober 1968, Stb. 584, genoemde bedragen worden nader vastgesteld als volgt:

maximumschadeloosstelling f84 686 bedrag van buiten beschouwing blijvende neveninkomsten 10 555 grootste aftrek wegens neveninkomsten 30 777 minimumschadeloosstelling 53 909 verhoging schadeloosstelling fractievoorzitters basisbedrag 1 240 verhoogd per lid met 372 tot maximaal (30 leden) 12 400 toelage Voorzitter 37 197 toelage ondervoorzitters eerste ondervoorzitter 3 720 tweede ondervoorzitter 2 480 overige ondervoorzitters 1 240