is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Voor het kalenderjaar 1979 worden de volgende wijzigingen aangebracht. A. In artikel 2, tweede lid, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. B. In artikel 5, vierde lid, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. C. 1. In artikel 46, eerste lid, letter a, wordt «geen kinderaftrek wordt genoten» vervangen door: hij geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 2. In het vierde lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. D. 1. In artikel 53, vierde lid, wordt letter a vervangen door: a. indien hij of zijn echtgenoot op het voor de kinderaftrek beslissende tijdstip geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (Stb. 1967, 482), kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten voor: 1 kind met f 1745; 2 of meer kinderen metf3577;. 2. In letter c van dat lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 3. In letter d van dat lid wordt «en kinderaftrek geniet» vervangen door: , kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. Voorts wordt «zonder kinderaftrek te genieten» vervangen door: , en geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. E. 1. In artikel 55, eerste lid, letter b, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 2. In het derde lid wordt de laatste volzin vervangen door: Alsdan wordt de verhoging van het bedrag van de belastingvrije som als is bedoeld in artikel 53, vierde lid, letter a, ten aanzien van haar toegepast en wordt haar man ingedeeld in tariefgroep 1. F. 1 . In artikel 56, eerste lid, wordt in de aanhef «geniet kinderaftrek» vervangen door: geniet kinderaftrek of wordt geacht kinderaftrek te genieten. 2. In het tweede lid wordt «geniet mede kinderaftrek» vervangen door: geniet mede kinderaftrek of wordt geacht mede kinderaftrek te genieten. 3. In het vijfde lid wordt «kinderaftrek wordt genoten» vervangen door: de belastingplichtige kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 4. In het negende lid wordt «vooreen kind geen kinderaftrek wordt genoten» vervangen door: de belastingplichtige voor een kind geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 5. Het tiende lid wordt vervangen door: 10. De vorige leden vinden geen toepassing ten aanzien van degene die wordt ingedeeld in tariefgroep 1.

ARTIKEL II

In de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 521 ) 2 worden voor het vierde kalenderkwartaal 1978 en voor het kalenderjaar 1979 de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 9, derde lid, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten.