is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. 1. In artikel 18, eerste lid, letter a, wordt «geen kinderaftrek wordt genoten» vervangen door: hij geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 2. In het vierde lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. C. 1 . In artikel 20, vierde lid, wordt letter a vervangen door: a. indien hij of zijn echtgenoot op het voor de kinderaftrek beslissende tijdstip geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten voor: 1 kind metf 1745; 2 of meer kinderen metf 3577;. 2. In letter c van dat lid wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 3. In letter d van dat lid wordt «en kinderaftrek geniet» vervangen door:, kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. Voorts wordt «zonder kinderaftrek te genieten» vervangen door:, en geen kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 4. Na dat lid wordt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid in zesde en zevende lid, ingevoegd: 5. De verhoging als is bedoeld in het vierde lid, letter a, wordt, tenzij onze Minister anders bepaalt, slechts in aanmerking genomen voor zover bij beschikking is bepaald dat op een vermindering te dier zake aanspraak bestaat. Het verzoek om zodanige beschikking wordt gericht aan de inspecteur. D. 1. In artikel 21, eerste lid, letter b, wordt «kinderaftrek geniet» vervangen door: kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 2. In het tweede lid wordt de laatste volzin vervangen door: Alsdan wordt de verhoging van het bedrag van de belastingvrije som als is bedoeld in artikel 20, vierde lid, letter a, ten aanzien van haar toegepast en wordt haar man -zo hij eveneens werknemer is - ingedeeld in tariefgroep 1. E. 1 . In artikel 22, eerste lid, wordt in de aanhef «geniet kinderaftrek» vervangen door: geniet kinderaftrek of wordt geacht kinderaftrek te genieten. 2. In het tweede lid wordt «geniet mede kinderaftrek» vervangen door: geniet mede kinderaftrek of wordt geacht mede kinderaftrek te genieten. 3. In het vijfde lid wordt «kinderaftrek wordt genoten» vervangen door: de werknemer kinderaftrek geniet of geacht wordt te genieten. 4. Het negende lid wordt vervangen door: 9. De vorige leden vinden geen toepassing ten aanzien van degene die wordt ingedeeld in tariefgroep 1. F. In artikel 25, tweede lid, wordt «letters a, c, e, en f» vervangen door: letters c, e en f.

ARTIKEL III

1. In de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) 3 wordt voor het kalenderjaar 1978 in artikel 26, tweede lid, onder vervanging van de letteraanduiding b door c, na letter a ingevoegd: b. voor de verzekerde van wie de premie geheel of gedeeltelijk bij wijze van inhouding wordt geheven en die geen recht heeft dan wel voor de inkomstenbelasting geacht wordt geen recht te hebben op kinderbijslag inge-