is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

Na Artikel V van de wet van 10 februari 1977, Stb. 86, tot vaststelling van hoofdstuk VII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977 wordt ingevoegd:

Artikel VI

Van artikel 20B kan voor het daarin vermelde doeleinde worden overgeschreven naar andere begrotingsartikelen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Indien de dag van inwerkingtreding van deze wet na 31 december 1978 valt, kunnen in afwijking van het bepaalde in de artikelen 16, 22, 63 en 78 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) ten laste van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14 september 1978

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Uitgegeven de zesentwintigste september 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 juni 1978, Stb. 344. Zie voor de behandeling in de StatenGeneraal: Kamerstukken I11977/78,15 050. Hand. I11977/78, bladz. 3279. Kamerstukken 11977/78,15 050(90). Hand. 11977/78, bladz. 466.