is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

469

Besluit van 20 juli 1978 tot wijziging van het Mosterdbesluit (Warenwet)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 9 mei 1978, DG Vgz, nr. 195064, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp;

Overwegende dat nadere regelen moeten worden gesteld ter uitvoering van de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 3 juni 1969 (M(69)20) Benelux Publikatieblad 1969-8) inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende mosterd;

Gelet op de artikelen Men 16 der Warenwet (Stb. 1935,793);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 8 april 1977, nr. 12617/555;

De Raad van State gehoord (advies van 14juni 1978, No. 18);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 6 juli 1978, DG Vgz/VA, nr. 195444, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Mosterdbesluit (Warenwet) (Stb. 1971,256) 1 wordt gewijzigd als volgt:

A

De aanhef van het eerste lid van artikel 1 wordt gelezen:

«De benaming mosterd, al dan niet vergezeld van een aanduiding omtrent de aard, de oorsprong, de herkomst of de samenstelling, mag uitsluitend en moet worden gebezigd voor de waar in pastavorm, bereid uit».

B

In het tweede lid van artikel 1 wordt in plaats van «Met de benaming Dijon-mosterd mag uitsluitend en moet» gelezen: «In afwijking van het in het eerste lid bepaalde mag uitsluitend en moet met de benaming Dijonmosterd».