is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 184A Kosten eerste opvang asielgerechtigden (vluchtelingen) wordt verhoogd met Artikel 185 wordt gelezen: 185 Bijzondere uitgaven in verband met het gecoördineerde beleid voor Migranten (I.C.B.M.) 8 519 500 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 2591 186 Personeelsuitgaven van het Centraal Bureau uitvoering vestigingsbeleid rijksgenoten wordt verminderd met Artikel 188 wordt gelezen: 188* Subsidies, uitgaven voor materieel beheer, woonoorden en overige uitgaven ten behoeve van Molukkers Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 2591 tot een maximum van f 6 100 000 terwijl het artikel wordt verminderd met Onderafdeling III. Maatschappelijke dienstverlening 189 Subsidies ten behoeve van het algemeen maatschappelijk werk en de organen van samenwerking wordt verhoogd met 190 Uitgaven verband houdende met de gezinsverzorging en de gezinshulp wordt verhoogd met 191 Subsidies ten behoeve van de bureaus voor levens- en gezinsvragen wordt verhoogd met Artikel 192 wordt gelezen: 192 Kosten van de Nederlandse gezinsraad 769 700 waarvan komt ten laste van hoofdstuk XIII 88 000 zodat wordt uitgetrokken 681 700 waardoor het artikel wordt verhoogd met 193 Subsidies ten behoeve van ontwikkelingskosten gezinsbeleid wordt verminderd met 194 Subsidies ten behoeve van kinderdagverblijven wordt verhoogd met 195 Subsidies in kosten Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland wordt verhoogd met 196 Subsidies ten behoeve van gezinsvoorlichting en consumentenaangelegenheden wordt verminderd met 197 Materiële uitgaven van de Emancipatiecommissie wordt verminderd met 198 Wachtgelden personeel en liquidatiekosten huishoudelijke voorlichting wordt verminderd met 199 Subsidies in verband met maatschappelijke bemoeiingen ten behoeve van bejaarden wordt verhoogd met 200 Kosten Centrale Commissie voor de bejaardenoorden wordt verminderd met 201 Subsidies in verband met maatschappelijk werk ten behoeve van gehandicapten wordt verminderd met 202 Subsidies voor diverse vormen van maatschappelijke dienstverlening wordt verminderd met 1 000 000 1 420 000 1 000 000 2 844 000 90 000 000 4 027 000 56 000 2 912 000 186 000 1 263 000 60 000 95 000 200 000 1 696 000 17 000 2 040 000 353 000 AFDELING V. BIJSTANDSZAKEN 205 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 1 670 000 206 Vergoeding aan de gemeenten in de kosten van bijstand aan thuiswonenden en elders verzorgden wordt verminderd met 95 300 000 207 Kosten van bijstand wegens verblijf in inrichtingen voor personen zonder gemeente van thuisbehoren en kosten van de rijksgroepsregeling thuislozen wordt verhoogd met 1 300 000 208 Kosten van rijksgroepsregelingen oorlogsslachtoffers, gerepatrieerden en Molukkers wordt verminderd met 700 000