is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III

Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden

Artikel 3

1. De op de dag, voorafgaande aan de datum van grenswijziging, voor het overgaande gebied geldende gemeentelijke voorschriften behouden gedurende twee jaren na die datum voor dat gebied hun rechtskracht, voor zover het bevoegde gezag der gemeente Goor deze voorschriften niet eerder voor dat gebied vervallen verklaart. 2. De op de dag, voorafgaande aan de datum van grenswijziging, in de gemeente Goor van kracht zijnde gemeentelijke voorschriften gelden gedurende twee jaren na die datum niet voor het aan die gemeente toegevoegde gebied, voor zover het bevoegde gezag van die gemeente deze voorschriften niet eerder voor dat gebied geldend verklaart. 3. Indien het bevoegde gezag van de gemeente Goor vóór afloop van de in het tweede lid bedoelde termijn een voorschrift als in dat lid bedoeld voor het toegevoegde gebied geldend verklaart, brengt het gemeentebestuur dit op de ter plaatse gebruikelijke wijze ter openbare kennis. 4. Op gelijke wijze brengt het gemeentebestuur van Goor tijdig vóór afloop van de in het tweede lid bedoelde termijn ter openbare kennis, welke overige in dat lid bedoelde voorschriften voor het toegevoegde gebied zullen gelden.

Artikel 4

1. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 3 worden de vóór de datum van grenswijziging vastgestelde structuurplannen en onherroepelijk goedgekeurde bestemmingsplannen alsmede de onherroepelijk goedgekeurde regelingen en voorschriften die ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting worden geacht bestemmingsplannen te zijn in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, met betrekking tot het toegevoegde gebied voor de toepassing van laatstgenoemde wet en de Woningwet geacht te zijn vastgesteld door het bevoegde gezag van de gemeente Goor en behouden zij hun rechtskracht zolang het bevoegde gezag niet anders bepaalt. 2. Evenzo wordt een vóór de datum van grenswijziging genomen raadsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot het overgaande gebied geacht te zijn genomen door de raad van de gemeente Goor. Het bepaalde in het vierde lid van genoemd wetsartikel blijft daarop onverkort van toepassing.

Artikel 5

Met ingang van de datum van grenswijziging en zolang de in het eerste lid van artikel 3 bedoelde voorschriften blijven gelden, oefenen in het overgaande gebied de in de gemeente Goor bevoegde organen en ambtenaren de bevoegdheden uit welke bij die voorschriften aan overeenkomstige organen en ambtenaren zijn toegekend.

Artikel 6

De bevoegdheid tot het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen in het overgaande gebied over een belastingjaar dat vóór de datum van grenswijziging is aangevangen, blijft voorbehouden aan de organen en ambtenaren van de gemeente Markelo.