is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c

Artikel 47a, eerste lid, wordt als volgt gelezen:

1. Bij verhindering of ontstentenis van de griffier wordt deze vervangen door een substituut-griffier of een waarnemend griffier, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

D

In artikel 56, eerste lid, vervalt: de Drankenwet,.

E

Artikel 86, eerste lid, wordt als volgt gelezen:

1. De raadsheren, de procureur-generaal, de advocaten-generaal en de griffier van de Hoge Raad moeten tenminste tien jaar geleden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in de zin van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs hebben verkregen: hetzij de graad van doctor in de rechtswetenschap, hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten. Wanneer zij deze graad of deze hoedanigheid niet verkregen hebben op grond van het afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk- en handelsrecht en strafrecht, alsmede in een van de drie volgende vakken: het Nederlands staatsrecht, administratief recht en belastingrecht, dienen zij in de ontbrekende vakken een examen ter aanvulling van het doctoraal examen te hebben afgelegd.

ARTIKEL II

De Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten (Stb. 1957, 534) 2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 wordt gelezen: Artikel 3. De gerechtshoven worden als volgt samengesteld: a. de gerechtshoven te Amsterdam en 's-Gravenhage: 1 president,ten hoogste 11 vice-presidenten enten hoogste 28 raadsheren; b. de gerechtshoven te Arnhem en 's-Hertogenbosch: 1 president, ten hoogste 9 vice-presidenten en ten hoogste 23 raadsheren; c. het gerechtshof te Leeuwarden: 1 president, ten hoogste 3 vice-presidenten en ten hoogste 9 raadsheren; d. alle gerechtshoven: 1 procureur-generaal, 1 griffier, alsmede raadsheren-plaatsvervangers, gerechtsauditeurs, advocaten-generaal en substituut-griffiers tot het door Ons nodig geachte aantal.

Artikel 4 wordt gelezen: Artikel 4. De arrondissementsrechtbanken worden als volgt samengesteld: a. de arrondissementsrechtbank te Amsterdam: 1 president, ten hoogste 16 vice-presidenten en ten hoogste 40 rechters; b. de arrondissementsrechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam: 1 president, ten hoogste 12 vice-presidenten en ten hoogste 32 rechters; c. de arrondissementsrechtbanken te Arnhem, Haarlem en 's-Hertogenbosch: