is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

595

Wet van 26 oktober 1978, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet (periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede met het oog op de uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 december 1976 (77/143/EEG) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lid-staten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (Pb.EG van 18februari 1977, nr. L47) wenselijk is een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wegenverkeerswet teneinde regelen te stellen met betrekking tot de periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554) 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1, eerste lid, worden na het onderdeel 8e, ingevoegd de onderdelen 9e, 10e en 11e luidende: 9e. onder keuringsbewijs een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 9a, eerste lid; 10e. onder keuringsteken een teken als bedoeld in artikel 9b; 11e. onder keuringseisen eisen als bedoeld in artikel 9e, tweede lid.

B

Na artikel 9 worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 9a

1. Het is verboden a. een motorrijtuig op een weg te laten staan of daarmede over een weg te rijden, dan wel