is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A

In artikel 18, eerste lid onder a, wordt na de woorden «7, eerste lid,» gelezen: 8, derde lid, of 20, eerste en tweede lid, gestelde regelen, voorschriften of aanwijzingen;

B

Artikel 20 wordt gelezen: 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, dat bepaalde voertuigen dan wel voertuigen, welke worden gebruikt voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen, worden gekeurd. 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld met betrekking tot de keuring van voertuigen. 3. De keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers omvat mede het onderzoek naar het voldoen aan eisen, gesteld krachtens artikel 9e, tweede lid, van de Wegenverkeerswet.

ARTIKEL IV

In de bijlage behorend bij de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet van 1 mei 1975, Stb. 1975, 284) 4 wordt onder het opschrift «Departement van Verkeer en Waterstaat» punt 4 gelezen:

4. Wegenverkeerswet, artikelen 9j en 18, eerste lid (Stb. 1935, 554).

ARTIKEL V

Deze wettreedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 oktober 1978

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D.S. Tuijnman

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de vijfde december 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11975/76,14 020; 1976/77, 14 020; 1977, 14 020 Hand. II 1977, blz. 26-37; 39-48; 65-76; 119-120 Kamerstukken 11977,14 020 (11,1 la); 1977/78, 14 020(18) Hand. I 1977/78, blz. 49-52; 58-65; 73-74. 1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juni 1976, Stb.412. 2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 mei 1975, Stb. 283. 3 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 april 1976, Stb. 229. 4 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 september 1976, Stb. 473.