is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af Onderafdeling VI. Directie Beheer Landbouwgronden 159 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 161 Diensten te verrichten door derden wordt verminderd met Onderafdeling VII. Visserijen Paragraaf 1. Algemeen 163 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 50 000 164 Materiële uitgaven wordt verhoogd met 300 000 Artikel 170A wordt gelezen: 170A Kosten van en subsidies voor maatregelen op het gebied van de visserij 3 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IS tb. 1927, 259) Paragraaf 2. Visserij-onderzoek 172 Materiële uitgaven wordt verminderd met Totaal 114 646 000 39 879 000 Saldo verhoging Gewone Dienst 74 767 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling III. Niet toegerekende uitgaven van algemene aard 179 Voorschotten aan ambtenaren voor de aankoop van motorvoertuigen wordt verminderd met 181 Bijdragen in en kosten van bouwactiviteiten, alsmede aankoop, respectievelijk onteigening van gronden en opstallen en afkoop van lasten door bemiddeling van de Dienst der Domeinen en bouwrijpmaken van terreinen ten behoeve van stichtingen en proefstations wordt verhoogd met 2 113 000 AFDELING II. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LANDBOUW EN DE VOEDSELVOORZIENING Onderafdeling II. Landbouwonderwijs Paragraaf 1. Algemeen 182 Renteloze studievoorschotten wordt verhoogd met 900 000 183 Bijdrage in de investeringskosten van studenteneettafels wordt verminderd met Onderafdeling IV. Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet Paragraaf2. Praktijkonderzoek Artikel 187A wordt gelezen: 187A Rentedragende leningen aan proefbedrijven voor grondaankopen 658 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) AFDELING III. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LANDINRICHTING EN DE VISSERIJEN Onderafdeling III. Cultuurtechnische Dienst Paragraaf 1. Algemeen 189 Voorschotten wegens overdracht van S.B.L.-gronden en -opstallen, welke op belanghebbenden worden verhaald wordt verminderd met 265 000 150 000 260 000 39 879 000 60 000 50 000 1 275 000