is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

642

Besluit van 13 december 1978, houdende wijziging van het Wegenverkeersreglement

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1978, nr. R 72424, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Wegenverkeerswet; De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1978 no. 13);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voornoemd van 8 december 1978, nr. R 84317, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Wegenverkeersreglement (Stb. 1950, K 377) 1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt: a. In de aanhef van het eerste lid vervalt de zinsnede «als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 3e, der Wegenverkeerswet (bijlage model 148)»; b. In het tweede lid vervalt de zinsnede «en het woord «Restreint»»; c. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, dat luidt: 3. Indien de aanvrager van een rijbewijs een verklaring overlegt als bedoeld in artikel 102, eerste lid onder b, waarop is aangetekend dat de aanvrager de geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen slechts bezit voor een daarbij genoemde termijn, korter dan vijf jaren, wordt een rijbewijs afgegeven dat slechts geldig is gedurende die termijn. d. In het vierde lid (oud: derde lid) wordt de zinsnede «artikel 102, onder a,» vervangen door: «artikel 102, eerste lid, onder a,».

B

Artikel 102 wordt gewijzigd als volgt:

a. De huidige tekst wordt genummerd tot eerste lid;