is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

689

Wet van 28 december 1978, houdende verlenging van twee van de drie in afwachting van de besluitvorming over het Rapport-Hofstra getroffen tijdelijke belastingmaatregelen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de geldingsduur te verlengen van twee van de drie tijdelijke belastingmaatregelen welke zijn getroffen in afwachting van de besluitvorming over de in het Rapport-Hofstra vervatte voorstellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het met Onze Boodschap van 6 juli 1978 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp van Wet houdende tijdelijke belastingmaatregelen in afwachting van de besluitvorming over het Rapport-Hofstra kracht van wet verkrijgt, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 1, derde lid, wordt «bij het begin van het kalenderjaar 1978» vervangen door: bij het begin van het kalenderjaar. B. Na artikel 1 wordt ingevoegd:

Artikel 1a

Voor de heffing van de inkomstenbelasting over het kalenderjaar 1979 is het in artikel 1 met betrekking tot de bijzondere winstaftrek en de rente-aftrek bepaalde van overeenkomstige toepassing.