is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. in afwijking in zoverre van artikel 51, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in plaats van «het voorafgaande en de zes volgende kalenderjaren»: het voorafgaande en de acht volgende kalenderjaren; b. in afwijking in zoverre van artikel 20, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in plaats van «het voorafgaande en de zes volgende jaren»: het voorafgaande en de acht volgende jaren. 8. Ingeval voor de heffing van de vennootschapsbelasting de winst wordt berekend over een niet met het kalenderjaar samenvallend boekjaar vindt het bepaalde in het zevende lid toepassing met betrekking tot het verlies over het boekjaar dat in of met 1973 eindigt.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 december 1978

Juliana

De Minister van Financiën,

F. H. J. J. Andriessen

De Staatssecretaris van Financiën, Nooteboom

Uitgegeven de negenentwintigste december 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

' Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 1976, Stb. 686. 2 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 1977, Stb. 698. Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978-1979,15 342 Hand. I11978-1979, bladz. 1858-1879; 1893-1905; 1946-1952;1965-1978;2124-2132; 2153-2180; 2182 Kamerstukken 11978-1979,15 342 (43, 47,47a) Hand. I 1978-1979, 9de vergadering van 27 december 1978.