is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

Aan artikel 17A, vijfde lid, wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: «Hij voegt, indien of zodra de aanvrage ter inzage is gelegd, de op het herstel betrekking hebbende bescheiden bij de ter inzage gelegde aanvrage.».

K

Na artikel 19A worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

«Artikel 19B. 1. De Octrooiraad treedt op als ontvangend bureau in de zin van artikel 2, onder (xv), van het Samenwerkingsverdrag en verricht zijn werkzaamheden uit dien hoofde met inachtneming van de bepalingen van dat Verdrag. 2. Bij algemene maatregel van Rijksbestuur worden het bedrag en de vervaldatum vastgesteld van de toezendingstaks, bedoeld in Regel 14.1 van het bij het Samenwerkingsverdrag behorende Reglement, en het bedrag van de taks bedoeld in Regel 20.9 van dat Reglement. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts verdere regelen worden gesteld ten aanzien van onderwerpen waarover het ontvangend bureau ingevolge genoemd Reglement bevoegd is voorschriften te geven. Artikel 19C. De Octrooiraad treedt op als aangewezen bureau in de zin van artikel 2, onder (xiii), van het Samenwerkingsverdrag, indien het Koninkrijk door de aanvrager ingevolge Hoofdstuk I van dat Verdrag is aangewezen en de aanvrager niet heeft medegedeeld, dat hij voor het Koninkrijk een Europees octrooi wenst te verkrijgen. Artikel 19D. De Octrooiraad treedt op als gekozen bureau in de zin van artikel 2, onder (xiv), van het Samenwerkingsverdrag, indien het Koninkrijk door de aanvrager ingevolge Hoofdstuk II van dat Verdrag is gekozen en de Octrooiraad tevens als aangewezen bureau als bedoeld in artikel 19C optreedt.».

L

In artikel 22, eerste lid, wordt de eerste volzin gelezen: «Op de aanvrage wordt de datum, waarop zij bij de Octrooiraad is ingediend, alsmede een volgnummer vermeld.».

M

In artikel 22D, tweede lid, wordt in plaats van «artikel 22I, tweede of zevende lid» gelezen: «artikel 22I, tweede of negende lid».

N

Artikel 22I wordt als volgt gewijzigd:

1. in het eerste lid vervalt de laatste volzin; 2. na het tweede lid worden, met vernummering van het derde tot en met achtste lid tot onderscheidenlijk vijfde tot en met tiende lid, twee nieuwe leden ingevoegd, luidende: «3. Op schriftelijk verzoek van de aanvrager doet de Octrooiraad de aanvrage onderwerpen aan een nieuwheidsonderzoek van internationaal type als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, onder a), van het Samenwerkingsverdrag. Zulk een nieuwheidsonderzoek wordt aangemerkt als een in het eerste lid bedoeld onderzoek naar de stand van de techniek. 4. Bij de indiening van een verzoekschrift als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, moet een bij algemene maatregel van Rijksbestuur te bepalen bedrag worden betaald.»;