is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Bijgaand besluit strekt tot wijziging van een aantal hoofdstukken van het Rechtspositiebesluit W.V.O. en het Rechtspositiebesluit W.L.W.

De wijziging betreft:

A. de in de hoofdstukken l-B en B van de betreffende Rechtspositiebesluiten neergelegde regeling inzake geneeskundige keuring van benoeming; B. de in de hoofdstukken l-F en F van de betreffende Rechtspositiebesluiten neergelegde regeling inzake uitkering bij overlijden; C. de in hoofdstuk C van het Rechtspositiebesluit W.L.W. neergelegde regeling inzake vakantieverlof en buitengewoon verlof van het personeel bij het leerlingwezen; D. dein hoofdstuk E van het Rechtspositiebesluit W.L.W. neergelegde regeling inzake verlof wegens ziekte.

A. Wijziging van de hoofdstukken l-B en B

Met de wijziging van de hoofdstukken l-B en B van respectievelijk het Rechtspositiebesluit W.V.O. en het Rechtspositiebesluit W.L.W. wordt beoogd een harmonisering tot stand te brengen met de regeling vervat in het Rechtspositiebesluit K.O./L.O.

Te dien einde worden een aantal wijzigingen van materiële en redactionele aard aangebracht. Gelet op de vele wijzigingen zijn de betreffende hoofdstukken in bijgaand besluit in hun geheel opgenomen onder de artikelen I, sub A en II, sub A.

De aangebrachte wijzigingen betreffen het volgende:

1. De voorwaardelijke goedkeuring is komen te vervallen.

De voorheen geldende bepalingen schreven voor, dat in geval van voorwaardelijke geschiktverklaring een tijdelijke aanstelling voor ten hoogste 1 jaar met een maximum van 3 jaar mocht worden verleend.

In overleg met de RGD is besloten de voorwaardelijke geschiktverklaring te vervangen door een - onvoorwaardelijke - geschiktverklaring voor bepaalde duur, zoals thans in artikel (l-)B1, eerste lid is neergelegd.

De genoemde Dienst acht het namelijk voor de keurende arts niet wel doenlijk dat hij op medische gronden een oordeel zou geven over de vraag of betrokkene zijn functie wel naar behoren zou kunnen vervullen, zonder wegens ziekte arbeidsongeschikt te worden.

In de beschikking van 22 juni 1977, kenmerk DI/AB 77-29 door de minister van onderwijs vastgestelde keuringsleidraad, is vooruitlopend op deze wijziging, in het formulier dat bij de aanstellingskeuringen moet worden gebruikt, de mogelijkheid van voorwaardelijke goedkeuring niet meer opgenomen.

Met de onderhavige wijziging in de betreffende rechtspositiebesluiten heeft de in genoemde keuringsleidraad reeds voorkomende mogelijkheid tot goedkeuring voor een bepaalde duur een formele basis gekregen.

Tevens wordt met deze wijziging bereikt dat het zogenaamde N-5-risico, dat men bij de voorwaardelijke goedkeuring loopt, wordt geëlimineerd.

2. Nieuw is het bepaalde in artikel (l-)B2, lid 2.

Met deze bepaling wordt aan de bij circulaire R.O. 240 dd. 8-3-73 bekend gemaakte regeling dat met schriftelijke toestemming van de minister van het bepaalde in de keuringsleidraad kan worden afgeweken - als gevolg waarvan betrokkene toch kan worden goedgekeurd - een formele basis gegeven. Deze voorziening is met name bedoeld voor gehandicapten, die afgezien van hun handicap volledig arbeidsgeschikt zijn.