is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Bij de toepassing van het eerste of tweede lid kan Onze Minister bepalen dat een programma van eisen voor de beoogde bouw moet worden ingediend.

Artikel 10

1. Over een aanvrage om een verklaring wint Onze Minister het advies in van gedeputeerde staten van de provincie waarin de ziekenhuisvoorziening waarop de aanvrage betrekking heeft, zich bevindt of bevinden zal, alsmede, voor zover daartoe naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan, van gedeputeerde staten van andere provinciën en het College. 2. Gedeputeerde staten en het College zenden hun advies aan Onze Minister. 3. Een besluit van Onze Minister, waarbij van het advies van gedeputeerde staten of het College wordt afgeweken, bevat de gronden waarop de afwijking berust. 4. Een verklaring kan uitsluitend worden afgegeven aan een rechtspersoon van wie mag worden aangenomen dat zijn werkzaamheid niet gericht is op het behalen van winst. 5. Een verklaring wordt geweigerd indien de beoogde bouw niet past in een onherroepelijk geworden plan voor ziekenhuisvoorzieningen, alsmede indien in de behoefte aan voorzieningen, waarop de aanvrage betrekking heeft, zal worden voorzien op grond van andere verklaringen. 6. Indien Onze Minister van oordeel is dat de beoogde bouw past in een plan voor ziekenhuisvoorzieningen, mits bepaalde beperkingen of voorschriften, bij verlening van een vergunning te stellen, zullen worden in acht genomen, wordt in de verklaring de inhoud daarvan aangegeven. 7. Bij het afgeven van een verklaring kan Onze Minister bepalen dat een programma van eisen voor de beoogde bouw moet worden ingediend. 8. Een besluit, houdende weigering van een verklaring dan wel afgifte van een verklaring met toepassing van het zesde lid, bevat de gronden waarop het berust.

E

Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

a. in het eerste lid wordt in plaats van «10, vijfde lid» gelezen: «10, achtste lid», b. in het eerste en het vierde lid wordt na «gedeputeerde staten» ingevoegd : «en het College».

F

Artikel 12 wordt gewijzigd als volgt:

a. het eerste lid wordt gelezen: «1. Voor ziekenhuisvoorzieningen, behorende tot een door Onze Minister aangewezen categorie, treedt in de plaats van een verklaring van Onze Minister een verklaring van gedeputeerde staten van de provincie, waarin de ziekenhuisvoorziening waarop de aanvrage betrekking heeft, zich bevindt of bevinden zal.», b. het derde lid vervalt, c. het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid, d. het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid en gelezen: «4. Met betrekking tot een besluit als in het derde lid bedoeld is artikel 10, vijfde, zesde en achtste lid van overeenkomstige toepassing.».