is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G

De artikelen 13 en 14 worden gelezen:

Artikel 13

1. Een verklaring vervalt, indien voor de bouw van datgene waarop de verklaring betrekking heeft, niet de nodige stukken zijn ingediend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b en c, of geen vergunning is aangevraagd binnen een door Onze Minister te bepalen termijn. 2. Een verklaring vervalt mede, indien een weigering van een vergunning voor datgene waarop de verklaring betrekking heeft, onherroepelijk is geworden, alsmede indien de vergunning vervalt. Onze Minister kan bij de weigering van de vergunning bepalen dat de verklaring blijft gelden gedurende een door hem te bepalen termijn nadat die weigering onherroepelijk is geworden. 3. Een verklaring kan worden ingetrokken, indien een plan onherroepelijk zodanig is gewijzigd, dat de beoogde bouw niet meer in dat plan past. Een zodanige beschikking wordt niet genomen dan nadat het College, gedeputeerde staten en belanghebbenden zijn gehoord.

Artikel 14

1. Alvorens op een verzoek tot goedkeuring van stukken als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b of c, of op een aanvrage om een vergunning als bedoeld in artikel 6 te beslissen, wint Onze Minister het advies in van het College. 2. Een besluit van Onze Minister, waarbij van het advies van het College wordt afgeweken, bevat de gronden waarop de afwijking berust. 3. Een besluit met betrekking tot een inrichting waar uitsluitend of overwegend patiënten worden opgenomen onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Justitie in het kader van de uitvoering van een rechterlijke uitspraak, wordt genomen na overleg met Ónze Minister van Justitie.

H

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt: a. het eerste lid vervalt, b. de overige leden worden vernummerd tot eerste-zevende lid, c. in het tweede lid (nieuw) wordt in plaats van «het te bouwen ziekenhuis» gelezen: «de te bouwen ziekenhuisvoorziening», d. in het derde lid (nieuw) wordt in plaats van «derde lid» gelezen: «tweede lid», en wordt in plaats van «artikel 8, eerste lid, eerste volzin» gelezen: «artikel 8, eerste lid.», e. in het vierde lid (nieuw) wordt in plaats van «derde lid» gelezen: «tweede lid», f. aan het vijfde lid (nieuw) wordt toegevoegd: «De beperkingen en voorschriften kunnen worden gewijzigd of ingetrokken en nieuwe beperkingen en voorschriften kunnen worden gesteld.».

I

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt: a. in het eerste lid wordt in plaats van «artikel 15, achtste lid», gelezen: «artikel 15, zevende lid», b. toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende: «5. Met betrekking tot een besluit, houdende een beslissing op een verzoek tot goedkeuring van een stuk als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder b of c, zijn het eerste, het derde en het vierde lid van overeenkomstige toepassing.»