is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

1

Besluit van 12 januari 1979, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 18 januari 1971, Stb. 27 (vaststelling wettelijke rente)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 december 1978, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 651/678, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Overwegende dat het ten gevolge van de stijging van de rentestand wenselijk is de wettelijke rente met twee procent te verhogen;

Gelet op de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek; De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1978, nr. 10);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 4 januari 1979, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 4/679, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van Ons besluit van 18 januari 1971, Stb. 27\ wordt het woord «acht» vervangen door: tien.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

New York, 12januari 1979

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen

Uitgegeven de zeventiende januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

< Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 maart 1976, Stb. 139.