is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

2

Besluit van 3 januari 1979 tot wijziging van het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 15 november 1978, nr. 478-5660;

Gelet op de artikelen 9 en 26 van de Financiële-Verhoudingswet 1960 (Stb. 1961,217);

Gezien het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 25 september 1978, nr. 5172 Rgf 53/55;

De Raad van State gehoord (advies van 6 december 1978, nr. 12);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 2 januari 1979, nr. 478-6651;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Financiële-Verhoudingsbesluit 1960 (Stb. 1963,81)' wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 13 wordt, onder vernummering van het vierde lid in vijfde lid, na het derde lid ingevoegd: 4. Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën kunnen op het uitkeringsjaar betrekking hebbende inkomsten en uitgaven, die in een ander jaar of over meer dan één jaar in de gewone dienst van de rekening zijn opgenomen, aan het uitkeringsjaar toerekenen. B. Artikel 14: 1°. in het eerste lid wordt het gestelde onder g tot en met zvervangen door: g. de Regeling Complementaire Arbeid Beeldende Kunstenaars (Beeldende Kunstenaars Regeling), vastgesteld bij de beschikking van Onze Minister van Sociale Zaken van 13 december 1971, nr. 34536/llla, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Complementaire Sociale Voorzieningen, Stcrt. 250; m. de Rijkssubsidieregeling voor het algemeen maatschappelijk werk, vastgesteld bij de beschikking van Onze Minister van Maatschappelijk Werk van 8 februari 1962, nr. U 88064, Afd. I.M.W., bijvoegsel Stcrt. 58;