is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

De voorliggende wijziging van het Wegenverkeersreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens betreft grotendeels de aanpassing van het Wegenverkeersreglement aan de Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 27 september 1976, nr. L262). De voornaamste wijziging die op grond van de Richtlijn in het Wegenverkeersreglement wordt aangebracht is, dat voor wat personenauto's, vrachtauto's en autobussen alsmede door deze voertuigen voortbewogen aanhangwagens betreft naast de bestaande mogelijkheid tot het voeren van één mistachterlicht de mogelijkheid wordt geopend om twee mistachterlichten te voeren. Voor het overige betreffen de uit de Richtlijn voortvloeiende wijzigingen merendeels de plaats waarop inrichtingen voor verlichting en lichtsignalen op motorvoertuigen en daardoor voortbewogen aanhangwagens moeten zijn aangebracht.

Naast de wijzigingen die verband houden met de hiervoor genoemde Richtlijn worden in hoofdzaak nog de volgende wijzigingen aangebracht:

1. het gebruik van mistachterlicht wordt ook binnen de bebouwde kom •toegestaan; 2. voor bestuurders wordt de mogelijkheid geopend om hun voertuig aan de linkerzijde van wegen met beperkt éénrichtingsverkeer tot stilstand te brengen; 3. de mogelijkheid wordt geopend tot erkenning in Nederland van buitenlandse parkeerkaarten voor invaliden; 4. enige wijzigingen worden aangebracht die voortvloeien uit een onlangs door de Hoge Raad gewezen arrest waarin is uitgemaakt dat fietsstroken geen deel uitmaken van de rijbaan. Met name wordt het verbod opgenomen om voertuigen langs een fietsstrook op de rijbaan tot stilstand te brengen; 5. voor fietsers en bromfietsers wordt het verbod ingevoerd om te rijden zonder de voeten op de trappers te hebben; 6. het huidige bord, dat de nadering van een voorrangsweg, -kruising of -splitsing aanduidt met de verplichting om voor het oprijden van die weg, kruising of splitsing te stoppen, wordt vervangen door het terzake in het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens opgenomen model; 7. voor motorvoertuigen en daardoor voortbewogen aanhangwagens wordt de maximaal toegestane asdruk van zogenaamde tandemassen, voor zover daarbij de onderlinge afstand van de assen ten minste 1.20 en minder dan 2 m bedraagt, verhoogd tot 18.000 kg; 8. voor autobussen, die worden gebezigd in de uitoefening van een autobusdienst of van groepsvervoer in de zin van de Wet Autovervoer Personen, wordt de maximaal toegestane druk van een enkele as met twee wielnaven verhoogd tot 11.000 kg.

Ten aanzien van de aanpassing van het Wegenverkeersreglement aan vorenbedoelde Richtlijn van de Raad der Europese Gemeenschappen diene ter nadere toelichting nog het volgende.

Aangezien de Richtlijn de Lid-Staten slechts verplicht om in hun nationale wetgevingen geen zwaardere eisen te stellen dan in de Richtlijn zijn opgenomen, wordt het Wegenverkeersreglement alleen op die punten aangepast waar daarin eisen worden gesteld die zwaarder zijn dan de in de richtlijn vervatte eisen. Waar ingevolge het Wegenverkeersreglement lichtere eisen gelden dan die welke in de Richtlijn zijn opgenomen, blijven bijgevolge de bestaande eisen van het reglement gehandhaafd.

Ofschoon de Richtlijn slechts van toepassing is op motorvoertuigen op ten minste vier wielen, die sneller kunnen rijden dan 25 km per uur, en daardoor