is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Besluit van 25 januari 1979, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit W.L.W. (Stb. 1968, 622) (Wijziging ingangsdatum salariswijziging)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze minister van onderwijs en wetenschappen, mede namens Onze minister van landbouw en visserij, van 4 januari 1979, nr. 141.041, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Gelet op artikel 23, tweede lid van de Wet op het leerlingwezen (Stb. 1966, 215);

De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 1979, nr. 17);

Gezien het nader rapport van Onze minister van onderwijs en wetenschappen mede namens Onze minister van landbouw en visserij van 24 januari 1979, nr. 141.041, Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het Rechtspositiebesluit W.L.W. (Stb. 1968, 622) 1 wordt gewijzigd als volgt

ARTIKEL I

Artikel P 19 wordt gelezen als volgt: 1. De verhoging van het salaris die het gevolg is van leeftijdsverandering gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de geboortemaand. 2. De verhoging van het salaris die het gevolg is van het verkrijgen van een bewijs van bekwaamheid of een bewijs van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel in de Overgangswet W.V.O., gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin dit bewijs is verkregen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 25 januari 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen, A. Pais

De minister van landbouw en visserij a.i., Van Agt

Uitgegeven de dertigste januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 november 1978, Stb. 709.