is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raming van de middelen

TOTAAL 221 810000 AFDELING I. MINISTERIE 92 067 000 Onderafdeling III. Ontvangsten van algemene aard 92 067 000 1 Ontvangsten van algemene aard van het ministerie 300 000 2 Niet voor subsidie in aanmerking komende pensioenbijdragen, die het Rijk aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds heeft betaald voor personeel van onderwijsinstellingen 5 000 3 Inhoudingen voor inkoop van diensttijd voor pensioen 1 400 000 4 Inhoudingen voor pensioenen, die rechtstreeks ten bate van de rijksschatkist komen 60 000 5 Afrekening van de uitkeringen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds-als bedoeld in artikel 36 van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240) over afgesloten dienstjaren 20 000 6 Uitkeringen Algemene Arbeidsongeschiktheidswet via het Algemeen burgerlijk pensioenfonds 7 Inhoudingen op salarissen voor dienstkleding, woning, vuur, licht en water 8 Aflossing renteloze voorschotten door ambtenaren 7 000 000 160 000 10 000 9 Aflossing van voorschotten voor de aanschaffing van auto’s en andere vervoermiddelen 100000 10 Opbrengst van de door de rijksbelastingdienst geïnde schoolgelden 82 000 000 11 Aflossing van het voorschot aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Memorie 12 Ontvangsten die betrekking hebben op voorlichtingsactiviteiten 862 000 13 Overige ontvangsten betreffende onderwijs en wetenschappen AFDELING II. STUDIEFINANCIERING 68900000 14 Renteloze voorschotten en promessen 68 900 000 15 Terugvorderingen in gevallen waarin het Rijk op grond van de verleende garantie is aangesproken voor de terugbetaling van rentedragende studieleningen Memorie AFDELING III. SAMENWERKING TUSSEN DE LANDEN VAN HET KONINKRIJK EN INTERNATIONALE SAMENWERKING 20 000 16 Ontvangsten betreffende de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk en internationale samenwerking 20 000

AFDELING IV. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR HET BASISONDERWIJS Onderafdeling II. Speciaal onderwijs 17 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende gemeentelijke scholen voor buitengewoon onderwijs 18 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende bijzondere scholen voor buitengewoon onderwijs 1 9 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende cursussen voor voortgezette vakstudie voor leerkrachten bij het buitengewoon onderwijs 20 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende onderwijs aan kinderen, waarvan de ouders een trekkend bestaan hebben 21 Restitutie van waarborgsommen en schadevergoeding ter zake van verstrekte leermiddelen aan schipperskinderen 22 Overige ontvangsten op het gebied van het speciaal onderwijs Onderafdeling III. Kleuter- en basisonderwijs Paragraaf 1. Kleuteronderwijs 23 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende gemeentelijke kleuterscholen 24 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende bijzondere kleuterscholen Paragraaf 2. Gewoon lager onderwijs 25 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende het gemeentelijk lager onderwijs 26 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende het bijzonder lager onderwijs Paragraaf 3. Overige ontvangsten 27 Overige ontvangsten op het gebied van het kleuter- en gewoon lager onderwijs AFDELING V. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Onderafdeling II. Algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 28 Het tegen betaling in gebruik geven van boeken en leermiddelen 29 Overige ontvangsten betreffende de rijksscholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 30 Teveel betaalde voorschotten op de vergoeding betreffende gemeentelijke dagscholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 17 950 000 3 750 000 500 000 1 000 000 1 200 000 1 000 000 Memorie 50 000 14 200 000 7 000 000 2 000 000 5 000 000 7 000 000 2 000 000 5 000 000 200 000 200 000 30 696 000 5 800 000 4 000 000 100 000 500 000