is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande, dat:

a. Artikel I terugwerkt tot 1 januari 1977; b. Artikel II terugwerkt tot 1 januari 1978.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 31 januari 1979.

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 januari 1978, Stb. 19.

46

Besluit van 14 februari 1979 tot schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van Giessenburg van 30 mei 1978, nr. 78/51 betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 12 februari 1979, no. 0117940, Centrale Afdeling Juridische Zaken, betreffende het besluit van burgemeester en wethouders van Giessenburg van 30 mei 1978, no. 78/51, waarbij aan het Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht te Dordrecht vergunning is verleend voor het vernieuwen van een bovengrondse hoogspanningsleiding op en boven diverse percelen in de Gemeente Giessenburg;

Overwegende, dat het wenselijk is, om hangende het onderzoek van de vraag, of bedoeld besluit in strijd is met de wet of het algemeen belang de werking daarvan op te schorten;

Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

voornoemd besluit van burgemeester en wethouders van Giessenburg te schorsen tot 1 mei 1979.