is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 34, eerste lid. In artikel 34 is de bevoegdheid opgenomen bij algemene maatregel van bestuur regelen te stellen omtrent onder meer de gegevens die bij de vergunningaanvraag kunnen worden verlangd. Deze gegevens kunnen mede van belang zijn voor het districtshoofd van de Arbeidsinspectie, aangezien deze op grond van artikel 38 kan adviseren omtrent de vergunning. Gelet op het bovenstaande dient de voordracht voor de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 34 in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken te geschieden. Artikel 57, eerste lid. Ook de Minister van Economische Zaken is bij artikel 57, eerste lid, genoemd uit hoofde van de aanzienlijke economische consequenties, die toepassing van deze bepaling met zich kan brengen. Artikel 57, derde lid. Op grond van de bij het eerste lid van artikel 57 genoemde overweging is ook hier de Minister van Economische Zaken genoemd. Tevens is de Minister van Landbouw en Visserij opgenomen, aangezien de heffingen op grond van het derde lid mede op specifiek in de landbouw gebruikte goederen kunnen worden gelegd. Artikel 58, eerste lid. Krachtens artikel 58, eerste lid, kunnen heffingen op onder meer verwerkingsbedrijven worden gelegd. Vanwege de hieraan verbonden economische aspecten is bij deze bepaling de Minister van Economische Zaken genoemd.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar