is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af Paragraaf 2. Dienstverlening ten behoeve van internationale activiteiten Artikel 128 wordt gelezen: I28 Subsidie aan de Stichting Internationaal Agrarisch Centrum 1 301 000 waarvan wordt doorberekend aan: artikel 36 395 000 artikel 39 360 000 755 000 zodat wordt uitgetrokken 546 000 waardoor het artikel wordt verhoogd met AFDELING III. Dl RECTORAAT-GENERAAL VOOR DE LANDINRICHTING EN DE VISSERIJEN Onderafdeling II. Algemene Zaken, Milieu en Planologie Paragraaf 1. Algemeen I36 Bijdrage aan de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw wordt verhoogd met I39 Bijdrage Hinderwet wordt verhoogd met Paragraaf2. Pachtzaken 141 Materiële uitgaven wordt verhoogd met Onderafdeling III. Cultuurtechnische Dienst Paragraaf 1. Algemeen I44 Diensten te verrichten door derden wordt verhoogd met 146 Bijdragen in de kosten verbonden aan de uitvoering van werken over 1977 en vorige dienstjaren wordt verhoogd met Paragraa f 2. Onderzoek 148 Subsidie aan de Stichting Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding wordt verminderd met 149 Overige subsidies en bijdragen wordt verhoogd met Onderafdeling IV. Staatsbosbeheer Paragraaf 1. Algemeen Artikel 150 wordt gelezen: '50 Personeelsuitgaven waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstu k X VI 17 552 000 derden 889 000 zodat wordt uitgetrokken waardoor het artikel wordt verhoogd met Artikel 152 wordt gelezen: '52* Onderzoek en planvoorbereiding door derden waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI zodat wordt uitgetrokken Artikel 153 wordt gelezen: '53* Materiële uitgaven voor het beheer van boswachterijen en natuurreservaten 43 440 000 waarvan wordt doorberekend aan: hoofdstuk XVI 11 216000 derden 2 704 000 13 920 000 zodat wordt uitgetrokken 29 520 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met 72 274 000 18 441 000 53 833 000 922 000 400 000 522 000 100 000 9 800 000 400 000 225 000 500 000 17 764 000 12 000 100 000 200 000 100 000