is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtingen gebezigde werkwijzen het in artikel 17, eerste lid, onder b, gestelde verbod niet geldt; b. dat degene die een inrichting, behorende tot een krachtens artikel 16, eerste lid, aangewezen categorie, drijft, in daartoe bij de maatregel aangewezen categorieën van gevallen verplicht is van zodanige wijziging of uitbreiding of verandering van werkwijze binnen een bij de maatregel bepaalde termijn opgave te doen aan gedeputeerde staten, alsmede aan de inspecteur en het districtshoofd. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van wijzigingen, uitbreidingen en veranderingen van werkwijzen worden aangewezen, met betrekking tot welke in een krachtens artikel 17, eerste lid, onder a, verleende vergunning kan worden bepaald dat te hunnen aanzien voor de betrokken inrichting het in dat lid, onder b, gestelde verbod niet geldt. Aan een vergunning waarin zodanige voorziening is opgenomen, kan tevens een voorschrift worden verbonden, inhoudende de verplichting in daartoe bij het voorschrift aangewezen categorieën van gevallen van een wijziging of uitbreiding of verandering van werkwijze, waarop die voorziening betrekking heeft, binnen een in de vergunning bepaalde termijn opgave te doen aan gedeputeerde staten, alsmede aan de inspecteur en het districtshoofd.

Artikel 40

1. Onze Minister en Onze bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen Ministers kunnen te zamen, in gevallen waarin zulks naar hun oordeel in het algemeen belang geboden is, aan gedeputeerde staten ter zake van het nemen van een besluit krachtens dit hoofdstuk een bindende aanwijzing geven. De aanwijzing is met redenen omkleed. 2. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt overwogen, geven Onze betrokken Ministers van een zodanig voornemen vooraf kennis aan de Staten-Generaal. Een dergelijke kennisgeving wordt omkleed met de redenen die tot hetvoornemen hebben geleid. 3. Bij het besluit van gedeputeerde staten, ter zake waarvan een aanwijzing krachtens het eerste lid is gegeven, wordt een afschrift van die aanwijzing gevoegd. 4. Gedeputeerde staten gaan tot wijziging van een onderdeel van een door hen verleende vergunning, waarop een krachtens het eerste lid gegeven aanwijzing betrekking heeft, niet over zonder dat Onze betrokken Ministers te kennen hebben gegeven daartegen geen bezwaren te hebben.

HOOFDSTUK V. ZONES ROND INDUSTRIETERREINEN

AFDELING 1. NIEUWE SITUATIES §1. Vaststelling geluidszones Artikel 41

Indien bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan aan gronden een bestemming wordt gegeven, die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen, behorende tot een met toepassing van artikel 16, tweede lid, onder a, aangewezen categorie, insluit, wordt daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

Artikel 42

1. Een bestemmingsplan, bij de vaststelling of herziening waarvan krachtens artikel 41 een zone werd vastgesteld, kan te allen tijde een herziening ondergaan, strekkende tot wijziging van die zone.