is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

119

Wet van 17 maart 1979, houdende naturalisatie van Balduin, Hubert Heinrich en 23 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Balduin, Hubert Heinrich en 23 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Balduin, Hubert Heinrich, geboren te Vaals (Limburg) 12 november 1938, wonende te Borgharen, gemeente Maastricht (Limburg); 2 Barabasch, Henrij Siegfried, geboren te Saffig (Bondsrepubliek Duitsland) 3 december 1951, wonende te Woudenberg (Utrecht); 3 Brüning, Dieter, geboren te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland) 23 maart 1934, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 4 Cheung, Kok-Fai, geboren te Po-On (China) 5 mei 1948, wonende te Maastricht (Limburg); 5 Yuen, Ting Fung, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 10februari 1957, echtgenote van Cheung, Kok-Fai; 6 Darwazeh, Abdallah, geboren te Amman (Jordanië) 5 oktober 1937, wonende te Son en Breugel (Noord-Brabant), met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Darwazeh» en zijn voornamen als «Abdallah Subhi»;