is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De kosten van de keuring komen voor rekening van het Rijk. Reis- en verblijfkosten van de belanghebbende worden hem vergoed op de voet van de bepalingen van het Reisbesluit 1971, met dien verstande, dat de belanghebbende voor de toepassing van dat besluit wordt geacht het ambt, met betrekking waartoe de keuring heeft plaatsgevonden, reeds te bekleden.

Artikel 9

1. De uitslag van de keuring wordt uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling aan de belanghebbende medegedeeld. 2. Indien de belanghebbende binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling daartoe schriftelijk een verzoek indient bij het tot aanstelling bevoegd gezag, vindt een herkeuring plaats, mits tevens een bedrag van f 10 is gestort. 3. Het bedrag van f 10, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de belanghebbende teruggegeven en reis- en verblijfkosten worden hem vergoed, indien de belanghebbende bij de herkeuring in plaats van ongeschikt voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geschikt, dan wel in plaats van voorwaardelijk geschikt onvoorwaardelijk geschikt is verklaard. De vergoeding van reisen verblijfkosten geschiedt op de voet van de bepalingen van het Reisbesluit 1971, met dien verstande, dat de belanghebbende voor de toepassing van dat besluit wordt geacht het ambt, met betrekking waartoe de herkeuring heeft plaatsgevonden, reeds te bekleden. 4. Voor zover dit niet door Ons is geschied, stelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken omtrent de herkeuring, waaraan in ieder geval niet zal mogen deelnemen een geneeskundige die de keuring heeft verricht, nadere voorschriften vast.

Artikel 10

1. Bij wijziging van een privaatrechtelijk in een publiekrechtelijk of van een tijdelijk in een vast dienstverband vindt slechts dan opnieuw een geneeskundige keuring plaats, indien: a. de belanghebbende voorwaardelijk geschikt was verklaard; b. aan de geschiktheid van de belanghebbende ernstige twijfel is gerezen. 2. Bij aanstelling in een ander ambt vindt behalve in de gevallen, genoemd in het eerste lid, niet opnieuw keuring plaats, tenzij voor de vervulling van de nieuwe werkzaamheden andere eisen worden gesteld dan voor het tot dusverre beklede ambt.

Artikel 11

Eisen van bekwaamheid

Het tot aanstelling bevoegd gezag kan voor een bepaald ambt of voor een groep van ambten eisen van bekwaamheid vaststellen, waaraan de belanghebbende moet voldoen om voor een aanstelling in vaste dienst in aanmerking te komen.

§ 3. De akte van aanstelling en andere bescheiden

Artikel 12

Akte van aanstelling

1. Aan de ambtenaar wordt, zo mogelijk vóór de aanvaarding van zijn ambt, een akte van aanstelling uitgereikt, waarin in ieder geval worden vermeld: a. de naam, de voornamen en de geboortedatum van de ambtenaar; b. het ambt, waarin hij wordt aangesteld; c. de naam van de instelling of de dienst waarbij hij te werk wordt gesteld; d. de datum, met ingang waarvan hij wordt aangesteld; e. of de aanstelling geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.