is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kering voor die maand vermeerderd met 8% van de kindertoelage ingevolge de Kindertoelageregeling overheidspersoneel en van de kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, welke de ambtenaar over die maand voor dat kind geniet. 8. De in het derde en vijfde lid genoemde bedragen worden door Ons op overeenkomstige wijze en met ingang van dezelfde datum gewijzigd als dit geschiedt ingevolge een algemene salariswijziging ten aanzien van de salarissen, geldende ingevolge het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, alsmede ingevolge een wijziging in het percentage van de vakantie-uitkering.

Artikel 50

Aanspraak vakantie-uitkering in bijzondere omstandigheden

1. Het bepaalde in deze paragraaf is mede van toepassing op de gewezen ambtenaar, die ingevolge artikel 77 nog bezoldiging geniet. 2. Voor de ambtenaar op wie artikel 26 van toepassing is wordt de vakantie-uitkering berekend op basis van de volle aan zijn ambt verbonden wedde. Hij geniet deze uitkering slechts voor zoveel die uitgaat boven de vakantieuitkering, waarop hij als militair aanspraak heeft.

Artikel 51

Uitbetaling van de vakantie-uitkering

1. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar uitbetaald over de periode van twaalf maanden, aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid vindt de uitbetaling ook plaats bij ontslag van de ambtenaar en wel over het tijdvak, gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover de vakantie-uitkering werd uitbetaald en de datum van het ontslag. 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt met het ontslag van de ambtenaar gelijkgesteld de beëindiging van de doorbetaling van de bezoldiging van de gewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 50, eerste lid.

Artikel 52

Uitvoeringsvoorschriften

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is bevoegd ter uitvoering van het bepaalde in deze paragraaf nadere voorschriften vast te stellen.

§3. Verlof

Artikel 53

Verlof bij militaire dienst enz. alsmede in geval van ziekte

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken III. en IV. geniet verlof: a. de ambtenaar, die als militair, als noodwachter dan wel op grond van een verbintenis als vrijwilliger in de zin van artikel 2, eerste lid, onder a. of b. van de Rechtstoestandregeling reservepolitie (Stb. 1964,473) of van een overeenkomstige verbintenis, als bedoeld in de artikelen 53 en 54 van die regeling dan wel op grond van een verbintenis als monumentenwachter in de zin van het Besluit Monumentenwacht (Stb. 1964, 477) in werkelijke dienst is; b. de ambtenaar, die zich bevindt in een der omstandigheden, genoemd in artikel 30; c. de ambtenaar die uit hoofde van ziekte of ongeval verhinderd is dienst te verrichten.

Artikel 54

Verlof bij sluiting rijksdienst op daartoe aangewezen dagen

1. Indien de rijksdienst op een daartoe aangewezen kerkelijke of nationale, landelijk, regionaal of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag is gesloten, geniet de desbetreffende ambtenaar verlof voor zoveel het dienstbelang niet anders vereist.