is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 147

1. De vergaderingen van het overleg met de commissie zijn niet openbaar, tenzij anders wordt beslist. 2. De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergaderingen doen bijwonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. 3. De vertegenwoordigers van de centrales kunnen zich doen bijstaan door één of meer deskundigen. 4. De vertegenwoordigers van de centrales zijn bevoegd de onderwerpen van de agenda aan een voorbespreking in eigen kring te onderwerpen. 5. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van het tot aanstelling bevoegd gezag, en van de hoofdbesturen van de vertegenwoordigde centrales.

Artikel 148

1. Indien het voornemen bestaat over enige aangelegenheid in afwijking van het standpunt van de meerderheid van de leden van de bijzondere commissie te beslissen, wordt zodanig voornemen met redenen omkleed, schriftelijk ter kennis van de commissie gebracht. 2. Indien de commissie de wens te kennen geeft over het voornemen overleg te voeren, wordt de definitieve beslissing niet genomen, dan nadat dit overleg heeft plaatsgevonden. 3. De kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, kan een termijn bevatten binnen welke een eventueel overleg, als bedoeld in het tweede lid dient te hebben plaatsgevonden.

Artikel 149

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig mogelijk in afschrift aan de leden worden toegezonden, alsmede in een kort verslag, datter kennis wordt gebracht van het personeel.

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 150

Wijziging

1. Voorstellen tot wijziging van dit besluit worden behandeld in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. 2. Vanwege de Staten-Generaal worden geen voorstellen tot wijziging van dit besluit gedaan dan nadat daarover met de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg overleg is gepleegd.

Artikel 151

Nadere algemene voorschriften

Voor zover voor de ambtenaar of bepaalde groepen van ambtenaren nadere algemene voorschriften ter uitwerking van de bepalingen van dit besluit worden vereist, worden zodanige voorschriften vastgesteld door de Kamer, de Gemengde Commissie of de Gemengde Commissie van toezicht.

Artikel 152

Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 2. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Koninklijk besluit van 19 januari 1934, Staatsblad 12.