is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137

Rijkswet van 17 maart 1979, houdende 1) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144) en

2) goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen aanvullend Protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972,144)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de ter uitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken en het eveneens op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen aanvullend Protocol bij dat Verdrag, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, waarvan de Franse en de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 1972,144, zijn geplaatst, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2

Het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen aanvullend Protocol bij het in artikel 1 bedoelde Verdrag, waarvan de Franse en de Engelse teksten de vertaling in het Nederlands in Tractatenblad 1972,144, zijn geplaatst, wordt eveneens goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.