is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

139

Wet van 3 maart 1979, houdende verlenging van de Machtigingswet inschrijving studenten

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1975, 407) tijdelijk te verlengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 7 van de Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 1975, 407) wordt «1979» vervangen door: 1980.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 3 maart 1979

Juliana

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, A. Pais

De Minister van Landbouw en Visserij, Van der Stee

Uitgegeven de vijfde april 1979

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15451 Hand. I11978/79, blz. 3371 Kamerstukken 11978/79,15451 (67) Hand. 11978/79. blz. 427