is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 Bijdrage aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 8 864 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVII 2216000 zodat wordt uitgetrokken 6 648 000 Onderafdeling IV. Rijvaardigheid 1 185 000 30* Rij-examens, vorderingen in beroep en herkeuringen 985 000 31* Examens voor rij-instructeur 200 000 Onderafdeling V. Dienst Verkeersongevallenregistratie 15 361 000 32* Personeel 7 381 000 33* Materieel 7 980 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 AFDELING III. VERKEER- EN VERVOERDIENSTEN 2 786 559 000 34* 35* 36* 37* 38 39* Onderafdeling I. Directoraat-Generaal van het Verkeer Paragraaf 1. Algemeen beheer Personeel 21 302 000 waarvan wordt doorberekend aan artikel 10 485 000 zodat wordt uitgetrokken Materieel Representatie Commissies Bijdrage aan de Stichting Nederlands Vervoerwetenschappelijk Instituut Studieopdrachten Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 000 000 2 695 226 000 1 440542 000 20 817 000 400 000 27 000 86 000 310 000 3 867 000 in 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 1 800 000 40 Ontwikkeling nieuwe vervoertechnieken en experimenten openbaar vervoer 3 885 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 500 000 41 Bijdragen voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer in en nabij steden 172 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 300 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 66 000 000 42 Bijdrage in de kosten van het metrotracé Centraal Station - Zuidplein te Rotterdam 8 600 000

43 44 44A 45* 46* 47* 48* 49* 50* 51 52 Bijdragen c.q. voorschotten in verband met de tekorten in het lokale openbaar vervoer 877 200 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI 20 100 000 zodat wordt uitgetrokken 857100 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 450 000 000 Bijdragen c.q. voorschotten in verband met de tekorten van interlokale autobusdiensten 370 300 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI 12 400 000 zodat wordt uitgetrokken 357 900 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 50 000 000 Bijdragen c.q. voorschotten in verband met de tekorten van buurtbusprojecten 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 Garanties ten behoeve van autobusdienstondernemingen voor de aflossing van en rentebetalingen op aangegane geldleningen tot een bedrag van ten hoogste in hoofdsom f125 000 000 Memorie In 1979 te verlenen garanties: 10 000 000 Uitkeringen ten behoeve van de herstructurering van de binnenvaart 15 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 000 000 Centrale registratie binnenschepen 50 000 Paragraaf 2. Rijksverkeersinspectie 34 144 000 Personeel 31 339 000 Materieel 2 805 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 350 000 Paragraaf 3. Spoor- en tramwegen 1 217 378 000 Uitkeringen en bijdragen aan het buitenland 38 000 Bijdragen in de kosten van onderhoud, beveiliging en opheffing van kruisingen van spoorwegen met wegen 45 220 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 3 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 2 000 000 Rente inzake de schuld van de Staat aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen (Wet Regeling van de financiële positie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen van 8 sept 1976, Stb. 497) 55 000 000