is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101* Uitkeringen aan voormalig rijkspersoneel in tijdelijke dienst of werkzaam op arbeidsovereenkomst ingevolge de Uitkeringsregeling 1966 26 545 000 waarvan wordt doorberekend 25 835 000 zodat wordt uitgetrokken 710 000 102* Pensioenen aan oud-Gouverneurs en hun nagelaten betrekkingen 87 300 103 Bijdragen aan het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, ingevolge artikel U 51 van de pensioenwet 1966, Stb. 6 211 700 000 104 Restitutie van het Rijk van kindertoelagen aan gepensioneerden Memorie 105 Bijdragen aan het Spoorwegpensioenfonds 219 300 000 106* Wachtgelden, uitkeringen en overige uitgaven voortvloeiende uit de overdracht van West Nieuw-Guinea 290 000 107* Pensioenen op grond van het pensioenreglement voor Nederlands Nieuw-Guinea 25 230 000 108* Pensioenen, onderstanden enz. aan voormalige leden van de landmacht in Suriname en de Nederlandse Antillen 635 000 109* Extra toeslag ten laste van het Rijk op eigen pensioenen van gewezen overheidsdienaren van Indonesië, gevestigd in Suriname en in de Nederlandse Antillen 1 000 110* Toeslagen op pensioenen van gewezen ambtenaren in Surinaamse overheidsdienst en hun nagelaten betrekkingen 2 180 000 111* Geneeskundige verzorging van een bepaalde categorie in Suriname of de Nederlandse Antillen woonachtige gepensioneerde militairen van het voormalige K.N.I.L., en de voormalige landmachten daar te lande, alsmede van hun gezinsleden en nagelaten weduwen en wezen 190 000 112* Nederlandse toeslagen op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonderstanden 149 200 000 113* Bijdrage aan de 'Stichting Administratie Indonesische Pensioenen' wegens de door Nederland overgenomen verplichtingen tot betaling van weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië 27 000 000 114* Netto-uitgaven inzake de uitbetaling buiten Indonesië van eigen pensioenen, gagementen, landspensioenen en -onderstanden, alsmede met pensioen op één lijn te stellen periodieke uitkeringen, zoals onderstanden, tegemoetkomingen en toelagen, al dan niet tot wederopzeggens (met uitzondering van A.O.R.uitkeringen) aan gewezen overheidspersoneel van Indonesië, onderscheidenlijk nagelaten betrekkingen van gewezen overheidspersoneel van Indonesië en de daarop verleende toe- en/ of bijslagen, voor zover niet vallende onder artikel 115 13 030 000 115* Uitgaven voortvloeiende uit de door het Rijk aan bepaalde groepen burgerlijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië, militairen van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen verleende garanties en de daarop verleende toe- en/of bijslagen 170 300 000 116* Bijzondere voorzieningen 875 000

117* Aanvullende uitkeringen bij wijze van pensioen aan gewezen personeel op arbeidsovereenkomst bij het Hoge Commissariaat der Nederlanden in Indonesië 118* Overtocht van en naar Suriname en de Nederlandse Antillen van gewezen militairen van het voormalige K.N.I.L. en van de voormalige landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen, alsmede van ex-K.N.I.L.-militairen van en naar Indonesië 119* Financiële tegemoetkoming aan Mclukse ex-K.N.I.L.-militairen Onderafdeling lil. Rijks Psychologische Dienst 120" Personeel 121* Materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 122* Personeelswerving Onderafdeling IV. Rijks Geneeskundige Dienst 123* Personeel 124* Materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 250 000 125* Medische verrichtingen AFDELING VIII. RAAD VAN TOEZICHT ALGEMEEN BURGERLIJK PENSIOENFONDS 126 Personeel 543 000 waarvan komt ten laste van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds 543 000 zodat wordt uitgetrokken 127 Materieel 46 000 waarvan komt ten laste van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds 46 000 zodat wordt uitgetrokken AFDELING IX. HOGE RAAD VAN ADEL 128" Personeel 129* Materieel AFDELING X. OVERHEIDSORGANISATIE EN -AUTOMATISERING 130* Personeel 41 000 6 000 11 900 000 18 220 000 8 560 000 2 450 000 7 210 000 31 683 000 23 898 000 4 615 000 3 170 000 Nihil Nihil Nihil 227 000 189 000 38 000 18 602 000 4 756 000