is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL III

Artikel III van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1971 (Stb. 160) wordt gewijzigd als volgt:

voor het gestelde na de woorden «met dien verstande dat» wordt gelezen: artikel I-H14, van dat hoofdstuk buiten toepassing blijft ten aanzien van de directeuren en leraren die op 31 juli 1968 in vaste dienst waren van een handelsavondschool en die aanspraak maken op wachtgeld wegens ontslag uit die betrekking.

ARTIKEL IV

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

2. Het bepaalde in artikel I, onderdeel D, artikel IV-H2, werkt terug tot 1-8-1968.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 6 april 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen, A. Pais

De minister van landbouw en visserij,

Van der Stee

Uitgegeven de twaalfde april 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 januari 1979, Stb. 11. 2 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 25 februari 1976, Stb. 109.