is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De herkansing van een schriftelijk examen geschiedt op dezelfde wijze als het normale schriftelijke examen. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde schriftelijke examen geldt als definitief cijfer voor het schriftelijk examen. 5. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag van het eindexamen en de deeleindexamens definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing respectievelijk van de artikelen 38 tot en met 40 en van artikel 41 en aan iedere kandidaat medegedeeld.

Paragraaf 5 Uitreiking diploma's en certificaten

Artikel 43. 1. Aan de voor een deeleindexamen geslaagde kandidaat die niet aanstonds mede op grond van het zojuist afgelegde deeleindexamen een diploma ontvangt, alsmede aan de definitief voor een eindexamen afgewezen kandidaat die voor tenminste één van dat eindexamen onderdeel uitmakend vak een eindcijfer van zes of meer heeft behaald, wordt een certificaat uitgereikt. 2. Het certificaat vermeldt het vak of de vakken waarin de betrokkene is geëxamineerd en waarvoor hij een eindcijfer van zes of meer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde eindcijfer, de cijfers behaald voor het schoolonderzoek en voor het schriftelijk examen daarin, de soort van school waaraan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de definitieve uitslag van het examen in elk vermelde vak is vastgesteld. Artikel 44. 1. Aan de voor een eindexamen geslaagde kandidaat wordt een diploma afgegeven. 2. Tevens wordt op zijn verzoek een diploma afgegeven aan de kandidaat die certificaten dan wel één of meer certificaten en bewijzen van vrijstelling overlegt voor de vakken welke een eindexamen, als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 10, omvat, alsmede aan de kandidaat die in één of meer vakken met gunstig gevolg een deeleindexamen heeft afgelegd en voor andere vakken, die tezamen met eerderbedoelde vakken een eindexamen, als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 10, vormen, telkens een certificaat of een bewijs van vrijstelling overlegt. 3. Het diploma vermeldt de vakken waarin de betrokken kandidaat is geëxamineerd en die waarvoor hem vrijstelling is verleend. 4. De kandidaten, bedoeld in het tweede lid, dienen hun verzoek tot afgifte van een diploma in bij de directeur van de school, waar zij hun laatste deeleindexamen hebben afgelegd, voor een door deze te bepalen tijdstip. 5. Onze minister geeft voorschriften met betrekking tot de wijze waarop met de overeenkomstig het tweede lid overgelegde certificaten wordt gehandeld. Artikel 45. Certificaten en diploma's worden zo spoedig mogelijk na afloop van het schriftelijk examen dan wel, voor zover het kandidaten betreft die op enigerlei wijze aan de herkansing van het schriftelijk examen hebben deelgenomen, zo spoedig mogelijk daarna door de directeur afgegeven op een door hem te bepalen wijze, behoudens zijn bevoegdheid om hiervoor ook nog andere tijdstippen vast te stellen. Artikel 46. 1. Aan elke voor een eindexamen geslaagde kandidaat wordt een lijst verstrekt waarop voor zijn eindexamenvakken de cijfers voor het schoolonderzoek, de cijfers voor het schriftelijk examen en de eindcijfers zijn vermeld, alsmede de uitslag van het examen. 2. Aan elke voor een eindexamen of deeleindexamen afgewezen kandidaat wordt een lijst verstrekt waarop ten aanzien van de examenvakken waarvoor hij een eindcijfer lager dan zes heeft behaald, zijn vermeld de cijfers van het schoolonderzoek, de cijfers van het schriftelijk examen en de eindcijfers.