is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 151-190, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 36. 1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd aan een school voor h.a.v.o., een afdeling voor h.a.v.o. of een school voor m.a.v.o. is geslaagd, indien hij: a. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; b. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; c. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, terwijl de som van al zijn eindcijfers 36 of meer is; d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, terwijl de som van al zijn eindcijfers 37 of meer is. 2. De kandidaat, bedoeld in de aanhef van het vorige lid, die niet voldoet aan de voorwaarde van dat lid, is afgewezen. Artikel 37. 1. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd aan een afdeling voor m.a.v.o. is geslaagd, indien hij: a. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; b. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; c. voorén één zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, terwijl de som van al zijn eindcijfer 370 of meer is. 2. De kandidaat, bedoeld in de aanhef van het vorige lid, die niet voldoet aan dé voorwaarde van dat lid, is afgewezen. Artikel 38. 1. Zodra de uitslag volgens artikel 34 is vastgesteld, deelt de directeur deze tezamen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Hij maakt, indien de uitslag een voorlopige is, daarbij melding van het bepaalde in en op grond van het volgende lid. 2. Ingeval van een voorlopige uitslag heeft de kandidaat het recht een herkansing te vragen van het schriftelijk examen in ten hoogste twee van zijn vakken. Hij doet een schriftelijk verzoek daartoe aan de directeur vóór een door de directeur te bepalen dag en tijdstip. 3. Indien een kandidaat niet tijdig herkansing heeft aangevraagd, wordt de voorlopige uitslag definitief. 4. De herkansing van een schriftelijk examen geschiedt op dezelfde wijze als het normale schriftelijke examen. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde schriftelijke examen geldt als definitief cijfer voor het schriftelijk examen. 5. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met de overeenkomstige toepassing van de artikelen 34 tot en met 37, en aan iedere kandidaat medegedeeld. Artikel 39. 1. Aan elke geslaagde en afgewezen kandidaat wordt een lijst verstrekt waarop de cijfers voor het schoolonderzoek, de cijfers voor het schriftelijk examen en de eindcijfers voor zijn examenvakken zijn vermeld, alsmede de uitslag van het examen. 2. Aan elke geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt, waarop de vakken vermeld worden waarin de betrokken kandidaat is geëxamineerd. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt. 3. De modellen van de cijferlijsten en van de diploma's worden vastgesteld door Onze minister. Blanco cijferlijsten en diploma's worden aan de directeur op zijn verzoek in de benodigde aantallen vanwege Onze minister toegezonden; de directeur draagt er zorg voor dat deze met de vereiste zorgvuldigheid worden bewaard. Na afloop van het eindexamen zendt de directeur de niet gebruikte en de verschreven diploma's aan Onze minister terug. 4. De diploma's en de cijferlijsten worden getekend door de directeur en de secretaris vari het eindexamen.