is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag 112 Subsidies aan de vormingsinstituten en de landelijke organisaties voor het vormingswerk voor oudere leerplichtvrije jeugd, die gesubsidieerd worden ingevolge de vigerende rijksregeling over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 3 496 000 Onderafdeling VIII. Opleiding docenten 116 Subsidies ten behoeve van niet-universitaire experimentele tweede en derdegraadsopleidingen en opleidingen voor de examens voor m.o.-akten voor zover die niet zijn verbonden aan de academies voor beeldende kunsten en de opleidingsscholen voor onderwijzers wordt verminderd met 18 600 000 Onderafdeling IX. Her- en bijscholing docenten 119 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de her- en bijscholing van onderwijzend personeel bij het kleuter- en basisonderwijs, het algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het technisch beroepsonderwijs en het beroepsgericht voortgezet onderwijs wordt verminderd met Onderafdeling X. Bouwzaken onderwijs 120 Vergoeding van kosten van nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen van gemeentelijke en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs, instituten voor vormingswerk, internaten voor schipperskinderen, pedagogische centra en andere instituten werkzaam op het gebied van het onderwijs over 1976 en vorige jaren wordt verminderd met 121 Vergoeding voor annui'teiten, alsmede rente en aflossing van lopende leningen ten behoeve van de stichting, uitbreiding en inrichting van gebouwen van gesubsidieerde scholen voor voortgezet onderwijs en instituten voor vormingswerk; vergoeding voor huren, onderhoud en overige kosten van gebouwen en terreinen over 1976 en vorige jaren wordt verhoogd met 798 000 122 Vergoeding van investeringskosten van schoolgebouwen voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs ingevolge de artikelen 45 t/m 50 van de Overgangswet W.V.O. wordt verhoogd met 12 000 7 814 000 50 000 Onderafdeling XI. Onderwijsvernieuwing en planning 127 Kosten van de examenraad algemeen voortgezet onderwijs wordt verminderd met 131 Kosten van stimuleringsbeleid wordt verminderd met 133 Kosten van ontwikkelingswerk wordt verminderd met Onderafdeling XII. Overige uitgaven betreffende het directoraat-generaal voor het onderwijs 143 Uitgaven betreffende samenwerking en overleg tussen de organen van het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs wordt verminderd met 144 Uitgaven ten behoeve van de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs wordt verminderd met 858 000 525 000 7 832 000 3 059 000 5 676 000 AFDELING V. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Onderafdeling I. Algemene leiding en algemeen beheer 145 Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 1 751 000 11 000 000 162 000 000 13 270 000 540 120 000 330 000 000 81 162 000 Nihil 3 700 000 40 000 000 3 500 000 85 000 16 327 000