is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 191-230, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) 307 Kosten van coördinatie van activiteiten op het terrein van de wetenschapsbeoefening, alsmede van popularisering van de wetenschapsbeoefening wordt verminderd met AFDELING VII. RIJKSSTUDIETOELAGEN Onderafdeling II. Rijksstudietoelagen 311 Rijksstudietoelagen wordt verminderd met Onderafdeling III. Overige uitgaven 312 Uitkeringen aan hen die slagen voor één van de lagere akten Frans, Engels, Duits, wiskunde, handelskennis of lichamelijke oefeningen aan studerenden voor deze en andere akten, benevens uitkeringen aan leidsters en hoofdleidsters van kleuterscholen, die een studie volgen, die in het belang is van het kleuteronderwijs wordt verminderd met 314 Subsidies aan provinciale studiefondsen voor in Nederland wonende en in het buitenland studerende studenten wordt verminderd met Totaal Saldo verhoging Gewone dienst Titel B. Buitengewone dienst AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling VI. Overige uitgaven 317 Renteloze voorschotten aan ambtenaren wordt verhoogd met AFDELING IV. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR HET ONDERWIJS Onderafdeling X. Bouwzaken onderwijs Artikel 318A wordt gelezen: 318A Kosten voortvloeiende uit de nieuwbouw voor de Europese school te Bergen (N.H.) Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met AFDELING VII. RIJKSSTUDIETOELAGEN Onderafdeling II. Rijksstudietoelagen 319 Rijksstudietoelagen wordt verhoogd met Verhoging Buitengewone dienst 1 920 000 2 150 000 12 044 000 359 104 000 300 000 2 200 000 100 000 60 000 946 750 400 491 224 600 491 224 600 455 525 800 7 000 17 000 2 100 000 8 358 000 23 863 000 261 262 000 25 970 000