is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle drijvende werktuigen, pontons of materiaal van soortgelijke aard, die voldoen aan de in de artikelen 8.1.1 en 8.1.3 ten aanzien van binnenschepen vermelde vereisten. 3. Indien een schip in aanbouw een schip in de zin van artikel 8.1.1 is geworden, ontstaat daardoor niet een nieuw schip.

Artikel 2

In deze afdeling wordt verstaan onder:

a. Het Verdrag van Genève: de op 25 januari 1965 te Genève gesloten overeenkomst inzake inschrijving van binnenschepen, met Protocollen (Trb. 1966,228); b. Verdragsstaat: een staat, waarvoor het Verdrag van Genève van kracht is; c. Register: het in artikel 8.8.2.4 genoemde register; d. Verdragsregister: een buiten Nederland in een verdragsstaat gehouden register, als bedoeld in artikel 2 van het Verdrag van Genève.

Artikel 3

Dein deze afdeling aan de eigenaar opgelegde verplichtingen rusten, indien het schip toebehoort aan meer personen, aan een vennootschap onder firma, aan een commanditaire vennootschap of aan een rechtspersoon, mede op iedere mede-eigenaar, beherende vennoot of bestuurder.

Artikel 4

1. Er wordt een afzonderlijk openbaar register gehouden voor de teboekstellingvan binnenschepen. 2. In dit register kunnen wettelijke zakelijke rechten op binnenschepen worden ingeschreven.

Artikel 5

1. Teboekstelling is slechts mogelijk - vari een in aanbouw zijnd binnenschip: indien het in Nederland in aanbouw is - van een afgebouwd binnenschip: indien aan ten minste een dervolgende voorwaarden is voldaan: a. dat de plaats, van waaruit de exploitatie van het schip gewoonlijk wordt geleid, in Nederland is gelegen; b. dat, wanneer de eigenaar van het schip een natuurlijke persoon is, deze Nederlander is of zijn woonplaats in Nederland heeft; c. dat, wanneer de eigenaar van het schip een rechtspersoon of een vennootschap is, zijn zetel of de plaats van waaruit hij zijn bedrijf voornamelijk uitoefent, in Nederland is gelegen, met dien verstande, dat in geval van mede-eigendom van het binnenschip de onder b en c genoemde voorwaarden niet als vervuld worden beschouwd, wanneer niet het schip ten minste voor de helft in eigendom toebehoort aan natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, die aan deze voorwaarden voldoen. 2. Teboekstelling is niet mogelijk van een binnenschip dat reeds teboekstaat in het register, in het in artikel 8.3.2.4 genoemde register of in een verdragsregister. 3. In afwijking van het tweede lid is teboekstelling van een binnenschip dat in een verdragsregister teboekstaat mogelijk, wanneer dit schip, nadat de teboekstelling ervan in dat verdragsregister is doorgehaald, volgens het eerste lid kan worden teboekgesteld. Deze teboekstelling heeft evenwel slechts rechtsgevolg, wanneer zij is gevolgd door aantekening in het register, dat de teboekstelling in het verdragsregister is doorgehaald.