is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 67

Indien er zekerheid of vermoeden bestaat, dat er verlies of schade is, moeten vervoerder en hij, die jegens de vervoerder recht heeft op de aflevering, elkaar over en weer in redelijkheid alle middelen verschaffen om het onderzoek van de zaak en het natellen van de colli mogelijk te maken.

Artikel 68

1. Zowel de vervoerder als hij die jegens de vervoerder recht heeft op de aflevering is bevoegd bij de aflevering van zaken een gerechtelijk onderzoek te doen plaatshebben naar het gewicht, de maat of enige andere omstandigheid, die van belang is bij de vaststelling van de vracht, alsmede naarde toestand waarin de zaken worden afgeleverd; tevens zijn zij bevoegd de daarbij bevonden verliezen of schaden gerechtelijk te doen begroten. 2. Indien dit onderzoek in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de wederpartij heeft plaatsgehad, wordt het uitgebrachte rapport vermoed juist te zijn.

Artikel 69

1. Zowel de vervoerder als hij die jegens de vervoerder recht heeft op de aflevering is, wanneer hij verliezen of schaden van zaken vermoedt, bevoegd bij of terstond na de aflevering daarvan en desgewenst aan boord van het schip, een gerechtelijk onderzoek te doen plaatshebben naar de oorzaak daarvan. 2. Indien dit onderzoek in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de wederpartij heeft plaatsgehad, wordt het uitgebrachte rapport vermoed juist te zijn.

Artikel 70

1. De kosten van gerechtelijk onderzoek, als bedoeld in de artikelen 8.10.2.68 en 8.10.2.69, moeten worden voldaan door de aanvrager. 2. De rechter kan deze kosten en door het onderzoek geleden schade geheel of gedeeltelijk ten laste van de wederpartij van de aanvrager brengen, ook al zou daardoor het bedrag genoemd in de in artikel 8.10.2.14 bedoelde algemene maatregel van bestuur worden overschreden.

Afdeling 3

Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren

Men zie hetgeen in de memorie van toelichting bij afdeling 8.5.3. is opgemerkt.

Afdeling 4

Sleepovereenkomst

Men zie hetgeen in de memorie van toelichting bij afdeling 8.10.4. is opgemerkt.

Afdeling 5

Enige bijzondere overeenkomsten

1. Onder de overeenkomst (rompbevrachting), waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt een schip uitsluitend op binnenwateren terbeschikking te stellen van haar wederpartij (de rompbevrachter) zonder