is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Titel 12

Beperking van aansprakelijkheid

Artikel 1

1. De eigenaar van een binnenschip kan zijn aansprakelijkheid beperken voor de in artikel 8.12.4genoemde vorderingen. 2. Onder binnenschepen worden in deze afdeling mede verstaan glijboten, baggermolens, drijvende kranen, elevatoren en alle drijvende werktuigen, pontons of materiaal van soortgelijke aard, die voldoen aan de in de artikelen 8.1.1 en 8.1.3 ten aanzien van binnenschepen vermelde eisen.

Artikel 2

1. De bepalingen van de onderhavige afdeling zijn eveneens van toepassing op de bevrachter, de huurder of andere gebruiker van een binnenschip met inbegrip van degene, in wiens handen de exploitatie van een binnenschip is gelegd. 2. De in artikel 8.12.1 bedoelde bevoegdheid komt eveneens toe aan de kapitein, de andere leden van de bemanning, de loods en de ondergeschikten van de eigenaar van het binnenschip of van de in het eerste lid genoemde personen, voor zover zij hebben gehandeld in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 3

1. Geen beperking van aansprakelijkheid is mogelijk, indien bewezen wordt dat het voorval, dat aanleiding gaf tot de vordering, is ontstaan door de persoonlijke schuld van hem, die zich op de beperking van aansprakelijkheid beroept. 2. De personen genoemd in het tweede lid van artikel 8.12.2 kunnen hun aansprakelijkheid beperken, zelfs wanneer het voorval, dat aanleiding gaf tot de vordering, door hun persoonlijke schuld is ontstaan, tenzij zij handelden met het opzet de schade te veroorzaken. Wanneer een in dit lid genoemde persoon echter tevens eigenaar is van het schip, vindt dit lid slechts toepassing, wanneer hij in zijn hoedanigheid van kapitein, ander lid der bemanning, loods of ondergeschikte de schade veroorzaakte.

Artikel 4

1. De bevoegdheid tot beperking van aansprakelijkheid bestaat voor de hierna genoemde vorderingen, ingesteld hetzij op grond van overeenkomst, hetzij buiten overeenkomst en zelfs wanneer de aansprakelijkheid uitsluitend voortvloeit uit eigendom of bezit van of een voorrecht op het schip of uit het feit, dat dit onder hoede of toezicht is van hem, die zich op de beperking van aansprakelijkheid beroept: a. schadevergoedingen verschuldigd in geval van dood of letsel 1°. van enige zich aan boord van het schip bevindende persoon, 2°. van enige andere persoon, indien de schade is veroorzaakt door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van enige zich al dan niet aan boord van het schip bevindende persoon, voor wie de eigenaar uit hoofde van de exploitatie van het schip aansprakelijk is; b. schadevergoedingen verschuldigd 1°. voor verlies of beschadiging van lading of enig ander zich aan boord van het schip bevindend goed; 2°. voor verlies of beschadiging van enige andere zaak dan wel inbreuk op enig recht veroorzaakt door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van enige zich al dan niet aan boord bevindende persoon, voor wie de eigenaar uit hoofde van de exploitatie van het schip aansprakelijk is;